Dây chuyền đá Bồ Tát Hư Không thạch anh khói mặt 5x3cm ( Phật bản mệnh tuổi Sửu và Dần)

Dây chuyền đá Bồ Tát Hư Không thạch anh khói mặt 5x3cm ( Phật bản mệnh tuổi Sửu và Dần)

Category: Vòng cổ
Tình trạng: Còn hàng
284,050đ
Giao hàng tận nơi trên toàn quốc
Nhận hàng mới thanh toán
284,050đ
 
288,050đ
 
Van chuyen don gianVận chuyển đơn giản
San pham chat luong Sản phẩm chất lượng cao
Ban hang toan quoc Bán hàng trên toàn quốc
Thanh toan khi nhan hang Thanh toán khi nhận hàng

Giới thiệu sản phẩm Dây chuyền đá Bồ Tát Hư Không thạch anh khói mặt 5x3cm ( Phật bản mệnh tuổi Sửu và Dần)

Phật bản mệnh là gì?

Trong sách “Pháp uyển châu lâm” của nhà phật có viết: “Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát phân nhiệm vụ những loài thú này bảo vệ, nhận được lợi ích nên 12 con giáp cũng dựa vào đó để đặt ra…”. Mỗi con giáp sẽ nhận được sự độ mệnh của một vị phật khác nhau. Khi được các vị phật độ mệnh sẽ mang lại những điều tốt lành, may mắn, bảo hộ bạn khỏi những tà ma và những điều xui xẻo

Phật độ mệnh không phân biệt giàu nghèo, giới tính. Vì thế nếu muốn cầu bình an, may mắn, thành công thì nên đeo vòng hoặc dây có hình vị phật độ mệnh cho con giáp của mình và làm việc tốt kết hợp cùng hướng tới vị phật bản mệnh để cầu phúc. Bất Động Minh Vương là phật bản mệnh thường trụ ở Hỏa Sinh Tam Muội, thiêu đốt chướng nạn trong ngoài. Bất Động Minh Vương thệ nguyện rằng nếu có người nào thấy thân Ta thì được Tâm Bồ Đề

Hư Không Tạng Bồ tát (còn được gọi là Khố tàng Kim Cương) là vị thần tượng trưng cho sự thành thực và giàu có.

Hư Không Tạng Bồ tát (còn được gọi là Khố tàng Kim Cương) là vị thần tượng trưng cho sự thành thực và giàu có.

- Tôi nghe như vầy, một thuở đức Phật trụ ở núi Khư Ðà La, nương theo chỗ sở trụ của bậc tiên nhân Chánh Giác, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ kheo và một ngàn vị Bồ tát của Kiếp Hiền mà ngài Di Lặc đứng đầu. Lúc bấy giờ, trưởng lão Ưu Ba Ly liền đứng dậy, sửa sang y phục, làm lễ đức Phật mà bạch rằng:

- Thưa đức Thế Tôn. Trước đây, ở trong kinh Công Ðức, ngài nói là tên của Ðại Bồ tát Hư Không Tạng có thể trừ tất cả nghiệp ác chẳng lành, sửa trị vua Chiên đà la... cho đến Sa môn Chiên đà la, các ác luật nghi. Như việc ác này muốn sửa trị thì phải quan sát Bồ tát Hư Không Tạng ra sao? Giả sử được thấy thì làm sao ở chung để bố tát tăng sự? Nếu Ưu bà tắc phá năm giới, phạm tám giới trai, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na xuất gia phạm bốn trọng cấm, Bồ tát tại gia hủy phạm sáu trọng pháp, Bồ tát xuất gia phạm tám trọng cấm... mà những người lỗi như vậy đức Thế Tôn trước đây ở trong Tỳ ni nói rằng, quyết định tẩn xuất đuổi đi như hòn đá lớn đã vỡ. Nay ở trong Kinh này, đức Phật nói rằng, Bồ tát Hư Không Tạng đại bi có thể cứu các khổ và nói chú để trừ tội lỗi. Giả sử có người này thì làm sao biết được? Lấy gì làm chứng? Nguyện xin đức Thiên Tôn phân biệt giải nói!

Ðức Phật bảo ngài Ưu Ba Ly rằng:

- Ông và người giỏi trì Tỳ ni đời vị lai cần phải giáo hóa những chúng sinh phạm tội này và an ủi ý của họ! Lời hoằng thệ đại từ của Thế Tôn không lường, chẳng bỏ tất cả. Ở Kinh Công Ðức thậm thâm nói về pháp sửa trị tội gọi là quyết định Tỳ ni, có ba mươi lăm đức Phật cứu thế đại bi mà ông phải kính lễ. Khi ông kính lễ phải mặc áo tàm quí, như mắt phát sinh nhọt sinh ra hổ thẹn sâu sắc, như người bệnh ghẻ theo lời dạy của lương y, ông cũng như vậy, nên sinh ra tàm quí. Ðã sinh ra tàm quí rồi, từ một ngày cho đến bảy ngày lễ mười phương Phật, xưng danh hiệu của ba mươi lăm vị Phật và đặc biệt xưng danh hiệu Bồ tát Hư Không Tạng đại bi.

- Hành giả tắm gội thân thể, đốt mọi thứ hương thơm danh tiếng như kiên hắc trầm thủy, lúc sao mai mọc, quì dài chắp tay, buồn khóc nước mắt như mưa xưng danh hiệu Hư Không Tạng mà bạch rằng: “Thưa Ðại đức! Ðấng Ðại bi Bồ tát! Ngài thương nghĩ đến con nên vì con hiện thân”. Bấy giờ, phải khởi lên tư tưởng này: “Trên đỉnh Bồ tát Hư Không Tạng đó có ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý ấy tạo ra sắc vàng tía”.

- Nếu thấy ngọc Như Ý tức là thấy Thiên quan (mũ trời). Trong Thiên quan này có ba mươi lăm tượng Phật xuất hiện. Trong ngọc Như Ý có mười phương Phật tượng xuất hiện. Thân Bồ tát Hư Không Tạng lớn hai mươi do tuần. Nếu hiện đại thân cùng với Bồ tát Quan Thế Âm... thì Bồ tát này ngồi kiết già, tay nắm vua ngọc Như Ý. Ngọc Như ý ấy diễn xướng mọi pháp âm hợp cùng Tỳ ni.

- Nếu Bồ tát này thương xót chúng sinh nên hóa làm hình dáng Tỳ kheo và tất cả sắc tượng, hoặc ở trong mơ, hoặc khi ngồi thiền, dùng ấn ngọc Ma Ni in vào cánh tay người đó. Hoa văn của dấu ấn có chữ Trừ tội. Ðược chữ này rồi thì trở lại trong chúng Tăng nói giới như cũ. Nếu Ưu bà tắc được chữ này thì chẳng ngăn chận xuất gia. Giả sử người chẳng được chữ này thì liền trong hư không có tiếng xướng lên rằng: “Tội diệt! Tội diệt!” Nếu không có tiếng trong không  cho biết Tỳ ni thì trong mơ thấy Bồ tát Hư Không Tạng bảo rằng: “Tỳ ni tát! Tỳ ni tát!” Ông giáp Tỳ kheo nào đó, ông giáp Ưu bà tắc nào đó, lại khiến cho cho họ sám hối từ một ngày cho đến bốn mươi chín ngày.

- Nhờ sức lễ bái ba mươi lăm đức Phật và Bồ tát Hư Không Tạng nên tội ông giảm nhẹ. Người biết pháp lại sai bảo họ làm vệ sinh cầu tiêu (chuồng xí) trải qua tám trăm ngày mà ngày ngày bảo họ rằng: “Ông làm việc bất tịnh! Ông nay phải một lòng làm vệ sinh tất cả cầu tiêu, không cho người biết. Làm vệ sinh xong tắm gội sạch, làm lễ ba mươi lăm đức Phật, xưng danh hiệu Hư Không Tạng, hướng về mười hai bộ Kinh, năm vóc gieo xuống đất, nói lên tội ác của ông”.

- Sám hối như vậy lại trải qua ba mươi bảy ngày. Bấy giờ, kẻ trí nên gom gần lại ở trước tượng Phật mà xưng danh hiệu ba mươi lăm vị Phật, xưng danh hiệu Văn Thù Sư Lợi, xưng danh hiệu của Bồ tát Phổ Hiền... được những vị ấy làm chứng, rồi lại bạch yết ma pháp thọ giới như trước. Người này nhân sức khổ hạnh nên tội nghiệp tiêu trừ vĩnh viễn, chẳng chướng ngại ba thứ nghiệp Bồ đề.

Ðức Phật bảo ngài Ưu Ba Ly rằng:

- Ông hãy giữ gìn phép quán Hư Không Tạng này, vì chúng sinh không tàm quí đời vị lai phạm nhiều nghiệp ác mà phân biệt giảng nói rộng rãi.

Khi nói lời này thì Bồ tát Hư Không Tạng ngồi kiết già, phóng ra ánh sáng màu vàng, trong ngọc hiện ra ba mươi lăm đức Phật rồi bạch đức Phật rằng:

- Thưa đức Thế Tôn! Ngọc báu Như Ý này từ Thủ Lăng Nghiêm sinh ra. Vậy nên chúng sinh thấy ngọc thì được như ý tự tại.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn sắc bảo Ưu Ba Ly rằng:

- Ông hãy giữ gìn Kinh này, chẳng được vì nhiều người giảng nói rộng rãi! Ông chỉ làm một người giữ gìn Tỳ ni vì chúng sinh không nhẫn nhục đời vị lai mà làm con ngươi của tròng mắt (nhãn nhục) vậy. Ông hãy thận trọng chớ quên mất! Ngài Ưu Ba Ly nghe lời đức Phật nói hoan hỷ phụng hành.

- Hư Không Tạng Bồ tát là vị Phật có hiện thân tay phải cầm kiếm, tay trái cầm cành sen, ngồi trên đài sen, xung quanh ngài rực sáng.

Để xem nhiều sản phẩm hơn,Quý khách có thể truy cập tại đây : 

www.lazada.vn/tuong-nghe-thuat-yen-nhi/

Thông tin sản phẩm Dây chuyền đá Bồ Tát Hư Không thạch anh khói mặt 5x3cm ( Phật bản mệnh tuổi Sửu và Dần)

Bộ sản phẩm bao gồm:
  • 1 x sản phẩm
Đặc điểm chính:
SKU NO930OTAAD353JVNAMZ-26947731
Độ dài vòng cổ 60 CM
Chất liệu đá chính Crystal
Chất liệu Crystal
Mẫu mã TƯỢNG NGHỆ THUẬT YẾN NHI-DCĐ-BTHK-KHOI5x3
Sản xuất tại Vietnam
Thời gian bảo hành 2 Years
Loại hình bảo hành Invoice
Các câu hỏi về sản phẩm này
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay! để đặt câu hỏi cho nhà bán hàng
Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay! để đặt câu hỏi cho nhà bán hàng ngay và câu trả lời sẽ được đăng tại đây
Câu hỏi của tôi
Câu hỏi và trả lời từ TƯỢNG NGHỆ THUẬT YẾN NHI
Những câu trả lời từ những nhà bán hàng khác


Đơn vị phân phối chính thức

../images/giaohangnhanh.jpg
Mua hàng trực tuyến (mua hàng online)
mang lại sự tiện lợi, lựa chọn đa dạng hơn và các dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng, thế nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa tận hưởng được những tiện ích đó. Chính vì vậy Chúng tôi hợp tác với Giao Hàng Nhanh được triển khai với mong muốn trở thành trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 tại Việt Nam nơi bạn có thể chọn lựa mọi thứ… Chúng tôi có tất cả!


Phân phối bởi Giao hàng Nhanh - Bán hàng trên toàn quốc - Thanh toán khi nhận hàng - Đổi trả hàng miễn Phí

Đánh giá
Đánh giá trung bình
0
0 nhận xét
5 star
25 Rất hài lòng
4 star
10 Hài lòng
3 star
1 Bình thường
2 star
0 Dưới trung bình
1 star
0 Thất vọng
Tỳ hưu thạch anh đen tự nhiên

Tỳ hưu thạch anh đen tự nhiên

Mã SP: 28702

150,000đ

Tag:
*

Back to top